woensdag 2 januari 2008

Genealogie / Stamboom / Geschiedenis Familie Van Gunst: Steenwijk * Alle dank aan Jaap Hoitingh!

Genealogie /Stamboom Geschiedenis Familie Van Gunst : Steenwijk
Laatste bewerking: 5 maart 2017 (door Marcel van Gunst)

Samengesteld door:

J.H. Hoitingh

Naarden, september 2003

Het geslacht VAN GUNST

De stamvader VAN GUNST vond ik voorlopig terug in Steenwijk,n.l.:
GERRIT GERRITS VAN GEUNS of GOENS,
die aldaar trouwde in 1669. Zijn beroep was leertouwer (ook leerlooier).
De beroepsnaam Leertouwer wordt in vele vermeldingen in dtb.registers zowel voor Gerrit Gerrits als wel voor zijn kinderen en kleinkinderen als familienaam werd gebruikt.
Pas bij de kinderen van Gerrit Harms en Roelof(zie 2.2.en 2.3.) vindt geen enkele vermelding van de naam Leertouwer als familienaam meer plaats en wordt alleen de naam van Gunst gebruikt, hoewel hetleer-looiers-beroep nog een aantal generaties in de familie is doorgegaan.
De naam Van Geuns/Goens,zoals die door de stamvader gebruikt werd, en welke naam ook nu nog voorkomt, is waarschijnlijk ontstaan door vernoeming naar de stad van herkomst, n.l. Gödens in Ostfriesland, Duitsland.
(Zie: Encyclopedie van Namen(A.Huizinga) en Nederlandse geslachts-namen(Swaen).
Behalve als leerlooiers en leertouwers in de eerste generaties is ook het beroep van bakker door vele van Gunst’en uitgeoefend.
Tot de tweede helft van de 19e eeuw zijn de Van Gunst’en tamelijk honkvast in Steenwijk en Oldemarkt gebleven, m.u.v. Evert van Gunst, die naar 's Gravenhage vertrok.
Vanaf ca 1900 zien wij, dat zij meer bereidheid tonen om zich elders te vestigen.
Er blijken meerdere families van Gunst te bestaan, die geen relatie met elkaar lijken te hebben.
Of Gödens de relatie is met al deze families is niet vast te stellen.
Tijdens mijn onderzoekingen verzamelde ik naast de van “Van Gunst-Steenwijk” gegevens, ook de gegevens van andere Van Gunst families, zoals:
1. Van Gunst uit Oosterwierum(Friesland), welke familie zich later verspreidde over de plaatsen Makkum,Gaast,Idsegahuizen en Dronrijp.
2. Van Gunst uit Steenbergen(Noord-Brabant), een kleermakersfamilie, van geloof vooral Rooms Katholiek.
3. Van Gunst uit Amsterdam, getraceerd tot ca.1650.
4. Van Gunst uit Breukelen/Nederhorst den Berg (Utrecht).
5. Van Gunst(Geuns) afkomstig uit Emden en ca.1700 naar Amsterdam gekomen.
Hoewel niet volledig uitgewerkt, zal ik ook deze gegevens z.s.m. in een publikatie vastleggen, zodat geïnteresseerden deze geslachten verder kunnen kompleteren.

Geschiedkundige en aardrijkskundige notities v.Steenwijk, Steenwijkerwold en Oldemarkt:
* STEENWIJK *
Verreweg de belangrijkste stad in Noordwest-Overijssel is Steenwijk, gelegen op een zandrug, die zich, van Drente uit, voortzet tot in de omgeving van het riviertje de Aa. Bij een gunstige oversteekplaats aan dit riviertje onstond in een grijs verleden een nederzetting, die later uitgroeide tot een stad.
Steenwijk nam in het grensgebied van Overijssel en Friesland een sleutelpositie in, want het beheerste op een kwetsbaar punt de voornaamste verbinding tussen de beide provincies.
De geschiedenis van Steenwijk is rijk aan verhalen over oorlogshandelingen. Daarom werd het al aan het einde van de 14e eeuw noodzakelijk geacht verdedigingswerken op te richten. Op deze manier werd een begin gemaakt met de Steenwijkervesting.
Inwendig vonden wel enige beroeringen plaats, o.a.in 1747/8 als gevolg van de verkiezing van een nieuwe predikant alswel de drift van sommige ingezetenen om van de Regering rekening en verantwoording van de inkomsten van de stad te vorderen, teneinde misbruiken zoals deze in politiek en financiën waren ontstaan, te herstellen.
Bij de watervloed van 1775/6 stond het land rondom Steenwijk voor het grootste gedeelte onder water.
Men schatte het aantal mensen, dat destijds derwaarts vluchtte op ca.800.

In Steenwijk was het nogal onrustig in de 18e eeuw
In de jaren 1780-1787 lieten in de zeven gewesten allerlei partijen van zich horen. De meest eenvoudige indeling volgens de oude schoolboeken was die in tweeën: de Patriotten en de Prinsgezinden.
In het algemeen kan gesteld worden, dat de burgers wat te zeggen wilden hebben over het bestuur van de stad, inspraak dus. Wanneer de mogelijkheid tot inspraak er niet was, werd geprobeerd invloed te verkrijgen.
Aan de woelige jaren aan het eind van de 18e eeuw ging in Steenwijk een periode van flinke onrust vooraf. Tijdens de jaren van 1748-1750 was de stad door kerkelijke en politieke twisten in twee kampen verdeeld, t.w. Burgemeester Ram en zijn volgelingen en de partij van H.C.Fledderus, Mr.Tuttel en G.Vogelzang. Laatstgenoemden wisten de Prins van Oranje zo ver te krijgen, dat hij in 1749 naar Steenwijk kwam. Op het raadhuis luisterde hij naar beide partijen, maar hij vertrok zonder een beslissing te nemen. De rust keerde niet terug. Namens de Prins kwam er op 28 juli 1750 een commissie. Deze ontsloeg het stadsbestuur en de Prinsgezinden kregen de belangrijke posten van de stad in handen. Met dit ingrijpen van de Prins-Stadhouder hielden de ongeregeldheden op en pas in de jaren’80 werd het opnieuw onrustig.
Na de inval van de Fransen in ons land vond in januari 1795 de omwenteling plaats, waardoor de aanhangers van de Prins van Oranje ”verdwenen” en de “anderen” het bestuur overnamen.
In 1825 ontstond er opnieuw ernstige schade door het doorbreken van de zeedijken.Binnen 2 uur was er geen land of weg meer te herkennen.

De gemeente Steenwijk omvat de plattelandstad Steenwijk alswel gedeelten van de buurten Zuidveen en ‘t Verlaat en wordt van alle zijden omgeven door de gemeente Steenwijkerwold.
Rond 1825 bestond de gemeente uit 651 huisgezinnen met 3390 inwoners. (2850 hervormden, 200 roomskatholieken, 50 doopsgezinden en 200 Israëliten) De vestigingswerken werden sedert 1700 verwaarloosd door het uitblijven van uitwendig geweld.
(Samengesteld uit:
-Van der Aa: Aardrijkskundig Woordenboek
-Historische Mededelingen Steenwijk 1991/nr.1, Steenwijk en de” revolutie van de 18e eeuw)


* STEENWIJKERWOLD *
is de grootste gemeente in Noordwest-Overijssel en omvat het dorp Steenwijkerwold en de gehuchten:
Zuidveen, Onna, Callenkote, Ysveen, Tuk, Oosterhoek, Molenbroek, Scharwolde, Muggebeet, ‘t Nederland, Willemsoord en een klein gedeelte der Vrije Kolonie.
In 1825 leven in de gemeente 906 huisgezinnen, 4660 inwoners. (3900 hervormden, 640 roomskatholieken, 120 Israëliten).
Door de watervloed in 1825 heeft de gemeente zeer geleden. Er zijn toen ook 28 mensen omgekomen door de vloed.
* OLDEMARKT *
is een gemeente in het Drostamt Vollenhove, prov.Overysel, arr.Zwolle, in het NW. palend aan de Linde, die de gemeente scheidt van de Friese grietenij Stellingwerf-Westeinde kontr. v.d.AA
De gemeente omvat de dorpen Oldemarkt en Paaslo alsmede de buurschappen Ysselham, Ossenzijl, de Haren en Kalenberg.
Omstreeks 1845 telde men er 2140 inwoners en 441 huisgezinnen. Hiervan waren er 1740 hervormd,waaronder 720 ledematen,die behoorden tot de gemeenten van Oldemarkt en Paaslo.
De 3 Ev.Luthersen,die men er aantrof, werden tot de gemeente van Zwolle gerekend.
In 1709 was er in Oldemarkt nog een doopsgezinde gemeente,doch deze is later vervallen. De enkele doopsgezinden in 1845 behoorden tot de gemeente te Steenwijk of Blokzijl.
De RK.kerk omvatte 370 personen, welke behoorden tot de gemeenten Steggerda en Steenwijkerwold.
In het dorp Oldemarkt zelf woonden toen 1020 inwoners.
Ook Oldemarkt had veel te lijden van de overstroming van 1825. Er verdronken toen 17 mensen.

-------------------------

* GENEALOGIE *
0. GERRIT GERRIT VAN GEUNS (in lidm.reg.: GÖENS)
bij dopen van zijn kinderen Gerrit Gerrits Leertouwer.
als lidmaat aangenomen Steenwijk 21.12.1671.
w.tot Steenwijk.

(Uit Lidmatenregister Steenwijk, RA.Zwolle)

tr.Steenwijk 28.7.1669(ot.11.7.1669)
LYSBETH JANNES VAN BUSSEL,w.tot Steenwijk. (in lidm.register Steenwijk aangenomen 21.12.1671 als Lyssert Janssen van Donderen) kontr. v.d.AA

(Uit Trouwregister Steenwijk, RA.Zwolle)

Kinderen: 1.Gerrit Leertouwer ged. Steenwijk 9.9.1670 zie 1.1 2.Hendrikjen Leertouwer ged. Steenwijk 1.6.1673 kontr.ovl.reg.
(wsch.identiek met:
Hendrikjen Gerrits,jd.van Steenwijk, ot.Steenwijk 13.11.1698 Homme Hoytes, ruiter a.d.compagnie van de Heer
Ritmeester Uma onder 't Regiment van syn Hoogheid de Prince van Nassau) 3.Geesjen Leertouwer ged. Steenwijk 7.3.1677 kontr.ovl.reg.
4.Hermen Leertouwer ged. Steenwijk 6.10.1678 zie 1.2

1.1. GERRIT GERRITSEN (LEERTOUWER)/(VAN GUNST) ged.Steenwijk 9.9.1670 (zn.v.Gerrit Gerrit van Geuns en Lysbeth Jannes van Bussel) jm.tot Steenwijk
huw.proclamatie te Steenwijk 18.10.1691(aldaar niet getrouwd)met HESTER JANS(van Gunst),van Steenwijk. (bij doop van kind 6.vermeld als Hester Gerrits).
Kinderen: 1.Gerrit Leertouwer, ged. Steenwijk 10.2.1692 wsch.jong overleden. kontr. Vollenhove reg.
2.Lysbeth Leertouwer ged. Steenwijk 26.8.1694
nageslacht?
3.Jan Leertouwer ged. Vollenhove 15.3.1696
4.Gerrit Leertouwer, ged. Vollenhove 24.10.1697
wsch.jong overleden. kontr. ovl.reg.:
5.Gerrit Leertouwer, ged. Vollenhove 6.11.1699
6.Albert van Wedde Leertouwer,ged. Vollenhove 24.8.1701
7.Arent Leertouwer, ged. Vollenhove 23.9.1704
8.Adriana van Gunst, ged. Vollenhove 15.12.1709
9.Geesje van Gunst, ged. Vollenhove 29.5.1712
10.Geertruyt Leertouwer, ged. Vollenhove 16.1.1715
(van deze kinderen werd geen nageslacht gevonden)


1.2. HERMEN GERRITS VAN GUNST (Leertouwer)
ged.Steenwijk 6.10.1678
(zn.v.Gerrit Gerrit van Geuns en Lysbeth Jannes van Bussel)
leerlooier
begr.Steenwijk 11.5.1738

tr(1)(procl.Steenwijk 10.4.1701;niet te Steenwijk getrouwd)
HEYLTJEN WESSELS, jd.v.Steggerda,begr.Steenwijk 18.11.1702(de kraamvrouw van
Hermen Gerryts Leertouwer)

tr(2)(procl.Steenwijk 20.4.1704;niet te Steenwijk getrouwd)
FEMMIGJE ROELOFS, jd.van Ellersloo(Elsloo,Ooststellingerwerf),geb.ca.1676,
w.Steenwijk,Woldstrate(1748),begr.Steenwijk 14.1.1756.

"Harmen Gerrits Leertouwer,41j.en zijn huisvrouw Femmigje Roelofs,ca.43j., leggen een getuigenis af inzake ene
Wycher Peters van Hoogeveen(alias Wycher Dik of het Mastien).Deze Wycher Diks was op een avond bij Harmen Gerrits gekomen en had als pand voor enige verteringen een swart mansrok,een bonte deken en enige vrouwen tabbards achtergelaten. Al deze zaken blijken later afkomstig te zijn van een huisbrake(diefstal)door Wycher Dirks gepleegd. Deze Wycher Diks blijkt in de afgelopen jaren diverse diefstallen gepleegd te hebben en veel op zijn kerfstok te hebben. Zo blijkt ook dat deze Wycher Dirks op 9 october 1718 gewapend met een snapshaan en een pastol naar 't Zuidveeniger Veld is gegaan om syn rok,die hem door Tympsch,Nanke en Dirk Tympinga was ontnomen,terug te halen. Ook de anderen waren bewapend en er werd ook daadwerkelijk geschoten.
Wycher Dik heeft met een schot Dirk Tympinga dodelijk getroffen.
Eerst ontkent hij alles,maar na 3 maal strengelijk gegeselt en 2 maal te zijn gebrandmerkt,heeft hij alles erkend.
Op 15 november 1719 wordt hij te Steenwijk veroordeeld tot "met de koorden aan de galge te worden gestraft dat er de dood na volgt,dat syn lichaam aldaar in een keten sal blyven hangen andere ten afschuwlyken exempel."
(RA.Zwolle,Arch.75,Stadsgericht Steenwijk,nr.94+,Criminele Zaken 18.7.1719).

"Hermen Gerrits van Gunst,gehuwd m.Femmigien Roelofs geven een hypotheek stelling af ivm.een schuld van
Car.glds.153 ivm.gekochte en geleverde bieren en jenevers)"
(RA.Zwolle,Arch.75,Stadsgericht Steenwijk,Prot.v.hyp.stellingen,31.1.1720).

"Femmigjen Roelofs,wed.v.Harmen van Gunst maakt acte,waarin zij haar bezittingen,waaronder het huis op de
Schoekuyper voor de Woltpoorte aan haar zoon Roelof overdraagt,mits hij haar tot haar dood goed zal
verzorgen.
(RA.Zwolle,Arch.75,Stadsgericht Steenwijk,nr.86,Overdrachten/testamenten 8.9.1748).
(N.b. Schoekuyper was een stuk land buiten de Woldpoorte tegen de Aa,alwaar de leerlooyery heeft gestaan).

Kind uit 1e huwelijk:
1.Wessel, ged. Steenwijk 1.11.1702 zie 2.1
Kinderen uit 2e huwelijk:
2.Gerrit van Geuns, ged. Steenwijk -.3.1705 zie 2.2
3.Roelf,(zn.v.Herm.Gerr.Leertouwer),ged. Steenwijk 25.12.1707
wsch.jong overleden.
4.Elisabet,(van Steenwijk) geb. 1708/9
(doopregister Steenwijk uit deze periode is onleesbaar)
ot.Asd.13.6.1738 Gerrit van 't Laar,ovl.v.1767,wedr.Gesina van ’t Laar (Geesje van Gunst is getuige bij de ot.) begr.Asd(Wk)26.4.1767.
5.Geessien,(dr.v.Hermen Gerryts),ged. Steenwijk 24.9.1713
ot.Asd.5.11.1745(geads.m.h.zuster Hendrikje van Gunst)Arnoldus Janse,van Gendringen. begr.Asd(Wk)13.7.1783.
6.Hendrikjen, ged. Steenwijk 25.12.1715
(dr.v.Hermen Gerrits Leertouwer)
(mogelijk identiek met: Hendrikje van Gunst,begr.Steenwijk 3.2.1795)
7.Anna,(dr.v.Hermen Gerrits),ged. Steenwijk 30.6.1717
8.Roelof,(zn.v.Hermen Gerrits),ged. Steenwijk 17.12.1719 zie 2.3
9..Hermina, geb. ca.1724
(haar doop is onvindbaar, maar het verband met dit gezin volgt uit de vermelding in het register Volkstelling
Steenwijk 1748)
als lidmaat aangenomen 1749(lidm.reg.Steenwijk), begr.Steenwijk 7.8.1777.

2.1. WESSEL VAN GUNST (bij huw.:Wessel Hermans)
ged.Steenwijk 1.11.1702
(zn.v.Hermen Gerrits van Gunst en Heyltjen Wessels)
ovl.Meppel 29.8.1758(vlgs Klokkeboek Meppel)

vermeld als Wessel Harms van Gunst in burgerlijst Vollenhove 1731
(vlgs JCB XVII/165). Niet vermeld in bew.reg.Vollenhove 1748

tr.Steenwijk 14.11.1728
YDA KLAESSEN(Ida Claessen),van Meppel

"Wessel Harms en Ida Claessen,echteluyden ca.1740 met attestatie ingekomen van Meppel en 13.6.1745 met attestatie weer daarnaar vertrokken”. (Vlgs lidm.reg.Vollenhove).

"Wessel van Guenst,voor zijn vrouw Lukas,Geertyn.van Wanneperveen 10.8.1745”.
(Vlgs.Burgerboek Meppel)

"-Wessel van Gunst, begr. 29.8.1758
-vr.v.Wessel van Gunst, begr. 17.2.1759"
(Vlgs.Klokkeboek Meppel)
Verdere gegevens over dit gezin onbekend.

2.2. GERRIT VAN GUNST/GEUNS (Gerrit Harms)
ged.Steenwijk -.3.1705.
(zn.v.Hermen Gerrits van Gunst en Femmigje Roelofs)
w.Steenwijk,Neerwoldstaete(1748)

tr.Steenwijk 30.9.1744
FEMMIGJEN ALBERTSZ,van Steenwijk.

Kinderen:
1.Marrigje/Maria, ged. Steenwijk 17.3.1745
2.Harm ged. Steenwijk 21.5.1747 zie 3.1
3.Femmigje, ged. Steenwijk 9.11.1749
(dr.v.Harm v.Gunst en Femmigjen Albers)

2.3. ROELOF VAN GUNST
ged.Steenwijk 17.12.1719
(zn.v.Hermen Gerrits van Gunst en Femmigje Roelofs)
leertouwer
begr.Steenwijk 11.8.1790
(RA Zwolle,Reg.v.overlijden Steenwijk:het overlijden lijkt genoteerd te staan in 1780, maar bij nadere
beschouwing van de verschillende pagina's in dit register blijkt dat dit 1790 is.) :
tr(1).Steenwijk 7.12.1749(ot.23.11.1749)
AMELIA JANS,begr.Steenwijk 21.9.1781
tr(2).Steenwijk 21.12.1783(ot.7.12.1783)
BETJE HARMS (SCHIPPER),geb.1763/4,ovl.Steenwijk 19.11.1810,
nalatende 5 kinderen.
Zij hertr.Steenwijk 27.3.1791(ot.13.3.1791) Reynt van Veen,jm.

Van Roelof van Gunst werden de volgende vermeldingen gevonden:
"Roelof van Gunst maect bekent, dat hij by contract van zijn moeder heeft gekocht een halve huijse voor de
Woltpoorte mits om haer daer voor geduyrende desselvs leven te onderhouden, gerekent op f 300.-.-".
(RA Zwolle,Arch.75,nr.104a: Boek 50e Penning,29.10.1748)

"Roelof van Gunst maect bekend van zijn broers en zusters te hebben gekocht zes agtste parten van een halv huis
voor de Woltpoorte tot f 225-“.
(RA Zwolle,Arch.75,nr.104a: Boek 50e Penning,10.12.1748)

"1750/1-wegens te vroeg bijslapen met zijn vrouw beboet met 7 glds".
"24.12.1754.wegens het zetten van een fuik,even boven de Callencoter leidingen;het recht daarvan was
voorbehouden aan de Pagterij van de stad. beboet met 10 glds”.
(RA.Zwolle,Arch.75,Stadsgericht Steenwijk,nr.11.Keurboek van breuken 1670-1755).

“Roelof van Gunst op 23.11.1748,oud 26 jaar"",(d.w.z.geb.1721/2)."
(Boek: Beroerd en weer tot rust gebragt-Burgerlijke bewegingen in die Stad, van 1745-1750,
uitg.Asd.:F.Houttuyn, 1755, pagina 496)

In het register Volkstelling 1748 Steenwijk staan de volgende gezinnen:
Woldstrate:Wed.v.Gunst +2k boven 10jr(Hermina en Roelof) 1.2.
Neerwoldstr.:Gerrit van Gunst en Femm.Alberts +2k onder 10j. 2.2.
(Maria en Harm)

"Harmen van Gunst(zn)en Roelof van Gunst(vader)(nrs.2.2.en 3.2)voeren een uitgebreid proces over de verdeling
van hun gezamenlijke boedel en negotie. Het totale bedrag van het dispuut bedraagt 34 Car.glds.,1 stuiver,en 12 penningen”. (RA.Zwolle,Arch.75.2,Processtukken 1786,nr.291)

Kind uit 1e huwelijk:
1.Harm ged. Steenwijk 15.4.1750 zie 3.2
(vader/zoon relatie volgt uit huw.bijl.Steenwijk 17.4.1829)
Kinderen uit 2e huwelijk:
2.Femmigjen, ged. Steenwijk 9.4.1784
wsch.jong overleden.
3.Jacobjen, ged. Steenwijk 20.11.1785
4.Alberdina, ged. Steenwijk 1.1.1787
5.Femmigjen, ged. Steenwijk 4.11.1790
(haar vader is dan al overleden)

3.1. HARM VAN GUNST (Brouwer)
ged.Steenwijk 21.5.1747
(zn.v.Gerrit van Gunst en Femmigjen Albertsz)
aangen.Ned.Ger.Kerk(1771)
brouwer
w.Steenwijk,Onnegerstraat
ovl.ca.1805(vlgs.huw.bijl.8.5.1851 is van zijn ovl.geen aangifte gedaan)

tr(1).
ROELOFJE JANS MARTINUS,ovl.Steenwijk 14.4.1796,(dr.v.Jan Martinus,ovl Hoogeveen ca.1780 en
Marrichjen Otten,ovl.Hoogeveen ca.1755;beide vlgs.verklaring v.Schout Ambt Hoogeveen bij huwelijk Fennigje) tr(2)Steenwijk 30.4.1797
JANTJE NIESINK,ged.Steenwijk 28.5.1777,arbeidster,ovl.Steenwijk 14.7.1859.
(dr.v.Jan Beerens Niesink(Niessen)en Grietje Quint)
Zij hertr.1819(akte1) m.Steven Ciermonius,ovl.v.1859.
(in het register v.naamsaanname Steenwijk 1812 wordt door de Wed.v.Harmen van Gunst Brouwer voor haar 3 kinderen ook de naam Van Gunst Brouwer aangenomen).
(bij het huwelijk van haar zoon Jan, nr.7, wordt zij vermeld als Jantjen Quint)

“Harm van Gunst Brouwer,40j,legt 8.10.1787 een getuigenis af,dat hij op 19.9.1787 een troep volk heeft zien gaan
naar het huis van F.Nijsink. Uit de verdere beschrijving blijkt,dat deze F.Nijsink door de deur heen ene Dirk Dirks met een geweer heeft doodgeschoten,omdat hij en een groep anderen kruit en lood wilden ophalen bij F.Nijsink ter bescherming van de stad en laatstgenoemde hieraan geen gehoor kon en wilde geven en op diens aanzegging
de groep toch niet wilde vertrekken”.
(RA.Zwolle,Arch.Steenwijk,Criminele Zaken).

“Harm van Gunst Rz.de Brouwer,wedr.v.wijlen Roeloffjen Jans is van plan een 2e huwelijk aan te gaan met Jantjen Nijsink en verzoekt om aanstelling van een voogd over zijn 5 minderjarige kinderen:
Gerrit,Marrigien,Femmigien,Jan en Maria.
Als gevolg van dit verzoek worden de burgers Harm van Gunst Roelofszoon en Dirk Sjolleman aangesteld als momboiren. Aan de kinderen wordt in de akte elk bij het bereiken van de 18jarige leeftijd een bedrag van 175 Car.glds.toegezegd.
Als bezit van Harm Gunst staan een 5-tal goederen vermeld:
-5 schepel bouwland aan het Gelderse pad
-1,5 schepel achter de Gasthuys Beytel
-een huisje in de Wheemastrate
-de halfscheid van 16 Schep.land op Kallenkote met bosch bepland
-de halvescheyd van een mudde land aan de oude Ommgerweg
(RA.Zwolle,Arch.59+,Steenwijk,Momberstellingen,14.4.1797).
In 1805(25 juni)wordt ivm.het vertrek van Dirk Sjolleman een nieuwe voogd aangesteld:Reint van Veen Czn.
"Harm Gz.van Gunst wordt samen met Jacob Winters aangesteld als momber over Geesje Roelofs Wychering, omdat haar moeder Jantjen Eynberts,wed.v.Roelof Wychering,wil gaan hertrouwen met Andries Wessels”. (RA.Zwolle,Momberstelling 14.12.1798).
Kinderen uit 1e huwelijk: 1.Gerrit, geb/ged. Steenwijk 10/29.8.1779 zie 4.1 2.Marrigien(Marritje), ged. Steenwijk 7.10.1781
ot.Asd.11.1.1805 Rudolph Lobbes,v.Amsterdam,geb.1780/1,geref., w.Elandsgracht. 3.Femmigien(ook Fennigje),ged. Steenwijk 7.4.1784
ovl.Steenwijk 17.8.1849
tr.Steenwijk 29.9.1815 Wilhelmus Luchtmeyer,geb.1779/80,(zn.v.Hendrik Freriks Luchtmeyer en Sibelle
Hendriks,te Steenwijk),ovl.v.1849"
4.Jan, ged. Steenwijk 17.9.1786
wsch.jong overleden.
5.Maria, ged. Steenwijk 22.1.1792
dienstmaagd,ovl.Steenwijk 9.9.1832. tr,Steenwijk 2.11.1821 Roelof Smit,geb.Steenwijk 1788/9,(zn.v.Karst Roelofs Smit en Yde Jans)
Kinderen uit 2e huwelijk: 6.Grietje, geb. Steenwijk 28.3.1798
ovl.Steenwijk 10.2.1851.
tr(1)Jacobus Boerhuis,geb.Dillinge 25.1.1797,ovl.Steenwijk 26.5.1830. tr(2)Steenwijk 21.12.1832 Cornelis Klaas Smit,geb.Texel 17.9.1810(doopsgez. gemeente van Burg,Waal en
Oosterend),arb,(zn.v.Klaas Smit en Rempjen(Teekes) van Grouwe). 7.Jan, ged. Steenwijk 23.4.1800 zie 4.2 8.Fredrik, ged. Steenwijk 17.4.1803 zie 4.3

3.2. HARM VAN GUNST
ged.Steenwijk 15.4.1750
(zn.v.Roelof van Gunst en Amelia Jans)
leertouwer(vlgs.bev.reg.1795)
ovl.Steenwijk 19.3.1810

tr.Steenwijk 14.7.1776(ot.23.6.1776)
JANTJE VAN DER LINDE,geb.Steenwijk -.4.1756,ovl.ald.27.1.1829,(dr.v.Albert van Linde en Hendrikjen
Beugeling)

"Albert van Rossum,proevenaar in het St.Catharinagasthuis te Steenwijk,maakt uit overdenkingen van zekerheid des
doods en onzekere ure van dien, twee testamenten,waarin hij o.m.aan Harmen van Gunst,zn.v. Roelof van Gunst en zijn huisvrouw Aemelia Jans)legateert alle sijne klederen van linnen en wollen,silver en goud tot sijn lijff behorende”.
(RA.Zwolle,Arch.75,Stadsgericht Steenwijk,nr.87a,Overdrachten/testamenten 20.9.1767 en 28.6.1771)

"Harm van Gunst werd op 1 april 1796 door de burgerij gekozen tot wijkmeester. Tegelijkertijd werd de
municipaliteit (6 personen) en nog 5, dus 6 in totaal wijkmeesters gekozen.
Op 2 april werd op het raadhuis een half uur lang de klok geluid en het resultaat van de stemming gepubliceerd”.
(Zie bijlage 1).

"Harm van Gunst,maakt 14.3.1810,terwijl hij kennelijk zijn stervensuur voelde naderen,een testament,waarbij hij
Jantje van Linde tot universeel erfgenaam benoemde. Alleen zijn zoon Roelof krijgt vast de halfscheid van de
leerlooierij".
(RA.Zwolle,Arch.75,Stadsgericht Steenwijk,nr.92+,Testamenten 1806-1811).

Kinderen: 1.Albert van der Linde van Gunst,geb/ged. Steenwijk 28.6/1.7.1778 zie 4.4 2.Roelof van Gunst, geb. Steenwijk 19.5.1780 zie 4.5 3.Amelia van Gunst, ged. Steenwijk 12.6.1782
4.Elisabeth van Gunst, ged. Steenwijk 2.5.1784
ovl.Steenwijk 22.10.1812.
5.Jan van Gunst, ged. Steenwijk 4.1.1786
(van hem geen nageslacht gevonden) 6.Hendrikje van Gunst, ged. Steenwijk 19.9.1787
ovl.Steenwijk 1.10.1814
7.Teunis van Gunst, ged. Steenwijk 17.1.1790
(van hem geen nageslacht gevonden)
8.Amelia van Gunst, geb/ged. Steenwijk 26/30.11.1791
ovl.Meppel 21.4.1875
tr(1).Steenwijk 9.4.1816 Pieter van Steenwijk,geb.1770/1,broodbakker te Wormerveer,ovl.v.1875,
(zn.v.Lucas Wyben en Grietjen Peters) bijl.gez.
9.Willem van Gunst, ged. Steenwijk 15.12.1793
bakker te Beverwijk(vlgs.huw.bijl.17.4.1829) (van hem geen nageslacht gevonden) 10.Christina(Krystina)van Gunst,ged. Steenwijk 7.6.1795
ovl.Oldemarkt 22.10.1831. tr.Steenwijk 17.4.1829 Willem van Winsum,geb.Zwolle 26.10.1799,(zn.v.Eylart van Winsum, schoenmaker en
Janna Jansen). bijl.gez.
11.Geesje, ged. Steenwijk 18.4.1798

4.1. GERRIT VAN GUNST geb/ged.Steenwijk 10/29.8.1779 (zn.v.Harm van Gunst en Roelofje Jans Martinus) bakker NH ovl.Oldemarkt 10.7.1838
tr.Steenwijkerwold 21.5.1805(ot.28.3.1805)
JANTJE JACOBS SMIT, geb.Steenwijkerwold 16.3.1783,ovl.ald.18.12.1866, (dr.v.Jacob Smit en Aaltje Wittinga)
“Gerrit van Gunst verhuisde naar Oldemarkt en is op die manier verantwoorde lijk voor de Oldemarktse tak”.
Kinderen:
1.Roelofjen, geb/ged. Steenwijkerwold 16/22.9.1805
2.Harmen, geb. Oldemarkt 22.1.1816 zie 5.1
3.Aaltjen, geb. Oldemarkt 18.5.1819
ovl.23.12.1902.
tr.Oldemarkt 30.4.1843 Jacobus Meeuwes Arnold Kroes,geb.Oldemarkt 21.1.1815, koopman, gemeenteontvanger,
(zn.v.Harmen Kroes Hendriksz,geb.Oldemarkt 23.8.1791,koopman en Jacoba Johanna ten Woude,ged.Nijeveen
24.10.1790)"
4.levenloos(zn), Oldemarkt 12.4.1821
5.Jacob, geb. Oldemarkt 19.8.1824
ovl.Oldemarkt 1.11.1824.

4.2. JAN VAN GUNST
ged.Steenwijk 23.4.1800
(zn.v.Harm van Gunst en Jantje Niesink)
bakker,arbeider(1846)
ovl.Steenwijk 3.6.1847

"Jan van Gunst koopt op 5.1.1829 het huis met schuur, grond en plein onder Oldemarkt, nummer 77 tegen een
betaling van 1000 guldens en een hypotheek van 1300 guldens".
(Zie bijlage 2: transportakte).

tr(1)Weststellingerwerf 3.4.1827
SJOUWKJE SYTZES VAN DER VEEN,geb.Wolvega 1803-6,ovl.Oldemarkt 7.2.1833,(dr. v.Sytze Oenes van der
Veen,ovl.Blesdijke 29.9.1826 en Tryntje Oebeles (Veenstra),ovl.Blesdijke 15.6.1820)
tr(2)Oldemarkt 5.2.1841
HILTJE NYENHUIS,geb.Blankenham(Kuinre)8.12.1815,(dr.v.Jannes Lykles Nyenhuis en Marygjen Schaap)
Kinderen uit 1e huwelijk:
1.Trijntje geb. Oldemarkt 2.1.1829
tr.Steenwijk 8.5.1851 Jan Karsten van Veen,geb.Wolvega 8.12.1824,(zn v.Karst Jans van Veen,schipper en
Margaretha van Stekelenburg)
2.Harmen, geb. Oldemarkt 8.6.1831
(van hem geen nageslacht gevonden)
Kinderen uit 2e huwelijk:
3.Jantje geb. Oldemarkt 9.7.1842
ovl.Steenwijk 18.1.1848
4.Maria, geb. Steenwijk 19.2.1846
ovl.Steenwijk 31.7.1846.

4.3. FREDRIK VAN GUNST
ged.Steenwijk 17.4.1803
(zn.v.Harm van Gunst en Jantje Niesink)
arbeider,smidsknecht
ovl.Steenwijk 4.10.1864

tr.Steenwijk 10.4.1840
ALBERTJE VAN ERKELENS,geb.Steenwijk 14.10.1817,ovl.v.1877,(dr.v.Geert Everts Erkelens en Roelofje
Alberts)

Kinderen:
1.Jantje geb. Steenwijk 27.6.1841
ovl.Meppel 21.2.1877
tr.Meppel 4.11.1865 Harm van Veen, geb. Meppel 1838/9, (zn.v. Jan van Veen en
Niessien van der Horst)
2.Geert geb. Steenwijk 5.3.1844 zie 5.2
3.Harmanna geb. Steenwijk 9.9.1848
ovl. Meppel 8.12.1912
Zij tr(1). Meppel 12.7.1873 Gerrit Tinholt, geb. Meppel 29.1.1850, ovl.
Meppel 23.2.1891, (zn.v.Jan Buitink Tinholt en Geesje van Antwerpen)
Zij tr(2). Meppel 10.2.1894 Thijs Jansen, geb. Staphorst 9.11.1852, ovl.
Meppel 25.6.1897, (zn.v. Egbert Jansen, geb. De Wijk 13.7.1826 en Aaltje
Wobben, geb. De Wijk 23.2.1819)
Zij tr(3). Meppel 28.7.1900 Jan Klunder, geb. Havelte 1839.40, wedr. van
Jantien Rijkeboer, (zn.v. Jan Jans Klunder en Jacobje Pieters Blei)
4.Evert geb. Steenwijk 6.7.1851 zie 5.3
5.Harm geb. Steenwijk 7.3.1856
ongehuwd,ovl.Steenwijk 12.5.1875.
6.Roelof, geb. Steenwijk 13.5.1857
ovl.Steenwijk 2.9.1857
7.Grietje, geb. Steenwijk 19.5.1859
ongehuwd,ovl.Meppel 18.8.1889

4.4. ALBERT VAN DER LINDE VAN GUNST
geb/ged.Steenwijk 28.6/1.7.1778
(zn.v.Harm van Gunst en Jantje van der Linde)
grutter(1813,deurwaarder(1848)
ovl.Steenwijk 24.8.1848

tr.Meppel 13.4.1808(ot.Steenwijk 18.3.1808)
GRIETJE KUURMAN,v.Meppel,ovl.v.1848.

Kinderen:
1.Roelof Kuurman geb/ged. Steenwijk 10/19.3.1809 zie 5.4
(bij de geboorte wordt de naam van de moeder vermeld, maar volgens het van naamsaanname Steenwijk 1812
wordt ook voor deze zoon de naam van Gunst vastgelegd.
2.Jantjen van Linde van Gunst,geb. Steenwijk 9.11.1813
tr.Steenwijk 16.10.1847 Mattheus Diederik van Santen,rijksontvanger
3.Annegien, geb. 1820
ovl.Steenwijk 7.9.1821.

4.5. ROELOF VAN GUNST
geb.Steenwijk 19.5.1780(reg.civ.arr.Zwolle),ged.Steenwijk 23.5.1780
(zn.v.Harm van Gunst en Jantje van der Linde)
dagloner,leerlooier,koopman(1837), geref.
ovl.Steenwijk 16.1.1840

tr.Steenwijk 20.5.1808
GEESJE SPANJAARD,geb.Steenwijk 1783,ovl.Steenwijk 21.4.1843,(dr.van Harmannus Spanjaard en Hilligje
Snoek)

Kinderen:
1.Harm, geb. Steenwijk 30.4.1813 (tweeling)
bakker,ongehuwd,ovl.Steenwijk 12.10.1840.
2.Hilligje, geb. Steenwijk 30.4.1813 (tweeling)
tr.Steenwijk 17.2.1837 Koop Hendriks Veurman,geb.Zuidveen(St.wold)1805/6, (zn.v.Hendrik Douwe Veurman
en Ypje Dedden)
(Akte uit geboorteregisters van de tweeling)
3.Harmannus Spanjaard van Gunst, geb. Steenwijk 27.3.1819 zie 5.5

5.1. HARMEN VAN GUNST
geb.Oldemarkt 22.1.1816
(zn.v.Gerrit van Gunst en Jantje Jacobs Smit)
bakker te Oldemarkt,wethouder te Oldemarkt(1881)
ovl.Oldemarkt 21.6.1886

tr.Oldemarkt 7.9.1845
SAAKJEN VAN DER VOORT,geb.Oldemarkt 5.11.1823,ovl.ald.15.1.1886,(dr. v.Gerrit van der Voort en
Hendrikje ter Velde)

"Uit een boek(thans in bezit van Jaap van Gunst,nr.7.5,kind1),waarin de igendommen beschreven worden,blijkt,dat hij ca.1850 een aantal percelen land,bos en bouwland bezat,o.m.in de Oostersche vier,Buitenbroek,Tussenbroek te Paaslo,Ysselham,Oldemarkt en bij publieke verkopingen in de periode
1853 tot 1881 zijn eigendommen heeft uitgebreid door diverse aankopen van "o.m.percelen bosgrond te Paaslo,weiland te Oldemarkt,bouw-en hooiland te Blesdijke,hooiland te Kalenberg,land te Ossenzijl,
hooiland op het Markerbroek,alsmede 4 zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Oldemarkt.
V.w.b.huizen staan vermeld:
-de halfscheid van een woonhuis en erf in de Kruisstraat te Oldemarkt(1853)
-de halfscheid van een woonhuis,erf en tuin te Oldemarkt(het huis op 't einde)(1858) -woonhuis,schuur en erf aan de hoofdstraat te Oldemarkt(1852)(door hemzelf bewoond) -woonhuis,schuur en tuin aan de hoofdstraat te Oldemarkt(1881)".

“Bij een memorie van aangifte vh.successierecht na het overlijden van Saakjen van der Voort wordt hun
gezamenlijk bezit geschat op f.46048,-".

Kinderen:
1.Gerrit, geb. Oldemarkt 18.11.1845
ovl.Oldemarkt 6.12.1845
2.Gerrit, geb. Oldemarkt 12.5.1847 zie 6.1 3.Jantje, geb. Oldemarkt 30.1.1849
ongehuwd,ovl.Oldemarkt 8.10.1873
4.Jacob, geb. Oldemarkt 12.3.1851 zie 6.2
(Jantje, 1849-1873) (Jacob,1851-1923)

5.Egbertus, geb. Oldemarkt 13.11.1853
ovl.Oldemarkt 8.12.1853(24d.)
6.Egbartus Hendrikus, geb. Oldemarkt 6.12.1854
ovl. 2.2.1922
7.Harman Willem geb. Oldemarkt 18.9.1856
ovl.Grevelduin Capelle 30.4.1881
8.Hendrikus Albartus geb. Oldemarkt 11.8.1861
ovl.Oldemarkt 10.9.1861
9.Hendrika Alida geb. Oldemarkt 2.6.1863
ongehuwd,ovl.Oldemarkt 8.3.1886
10.levenloos(dr) Oldemarkt 21.1.1866
11.levenloos(zn) Oldemarkt 31.3.1867

(Egbartus H., 1854-1922) (Hendrika A.,1863-1886)

5.2. GEERT VAN GUNST
geb.Steenwijk 5.3.1844
(zn.v.Fredrik van Gunst en Albertje van Erkelens)
arbeider,koopman
ovl.Steenwijk 3.6.1891

tr(1).Steenwijk 22.8.1873
FEMMIGJE GREVEN,geb.Steenwijk 14.12.1854,ovl.ald.4.8.1878,(dr.v.Joachim Greven en Stientje Heinhuis) tr(2).Steenwijk 3.9.1879
ANTJE VELDHUIZEN,geb.Boyl(Weststellingerwerf)12.7.1852,(dr.v.Tiede Klazes Veldhuizen en Antje Tjebbes
Waldus),n.Lonneker vertrokken(1917)"
(2 zoons en 1 dochter uit dit gezin zijn opgegroeid in weeshuis)

Kinderen uit 1e huwelijk:
1.Albertje, geb. Steenwijk 10.1.1874
Zij tr. Oudewater 1.9.1892 Balte de Groot, geb.Oudewater 1.1.1869, (zn.van
Christiaan de Groot en Johanna Maria de Korte)
2.Christina, geb. Steenwijk 3.4.1876
Zij tr(1). Assen 3.10.1900 Berend Smit, geb. Assen 1858/9, (zn.v. Lammert
Smit en Wubbegien Botschroever)
Zij tr(2). Assen 5.11.1913 Gerrit Talens, geb. Vries 1873/4, (zn.v. Henderikus
Talens en Jantien Schuiling)
Christina verhuist naar Armenhuis te Meppel.
Kinderen uit 2e huwelijk:
3.Frederik, geb. Steenwijk 2.6.1880 zie 6.3
4.Evert, geb. Steenwijk 7.5.1882 zie 6.4
5.Tiede, geb. Steenwijk 12.3.1884
ovl.Steenwijk 4.8.1885
6.Tiede, geb. Steenwijk 25.12.1885 zie 6.5
7.Hermannus, geb. Steenwijk 31.10.1887
ovl.Steenwijk 8.1.1889
8.Jan, geb. Steenwijk 31.10.1889 zie 6.6

5.3. EVERT VAN GUNST
geb.Steenwijk 6.7.1851
(zn.v.Frederik van Gunst en Albertje van Erkelens)
knecht/bode departement van oorlog NH
w.'s-Gravenhage(1919)

tr.'s-Gravenhage 14.11.1877
HENDRIKA PETRONELLA MARIA VERHOEF,geb.Wageningen 18/19.9.1848, ovl.1938,(dr.v.Bernardus
Verhoef,lb. en Elisabeth Teunissen)

Kinderen:
1.Alberdina, geb. s-Gravenhage 15.2.1876
onderwijzeres.
wsch.ovl.Gv.14.4.1959
2.Elisabeth Hermina, geb. s-Gravenhage 5.4.1879
onderwijzeres.
3.Frederika Johanna, geb. s-Gravenhage 11.6.1880
4.Bernard Frederik Evert, geb. s-Gravenhage 28.1.1883
(geen nageslacht van hem bekend)
5.Jantje Johanna, geb. s-Gravenhage 1.5.1884
ovl. .'s-Gravenhage 30.7.1884
6.Frederik, geb. s-Gravenhage 16.3.1886 zie 6.7
onderwijzer,w.'s-Gravenhage(1919)

5.4. ROELOF KUURMAN/VAN(DER)LINDE VAN GUNST
geb/ged.Steenwijk 10/19.3.1809
(zn.v.Albert van der Linde van Gunst en Grietje Kuurman)
schilder w.Meppel
ovl.Meppel 23.8.1854
(bij beschikking van arr.rb.Assen 3.2.1867 wordt in het overlijdens register zijn naam veranderd in Roelof
Kuurman Van Linde)

tr(1)
MARGJE JANS VISSCHER
tr(2). Meppel 15.9.1841 (akte 28)
HENDRIKA FRIELINK, geb. Meppel 1810/1, (dr.v. Jan Frielink en Adriana
Burggraaf)

Kinderen:
1.Femmichien van Linde van Gunst,geb. Meppel -.10.1833
ovl.Meppel 13.3.1860
2.Adriana van Linde, geb. Meppel 25.6.1842
ovl. Meppel 25.6.1842, 6 wk.
tr.Gerhardus Johannes Hendrikus Cornegoor.
3.Willem van Linde van Gunst,geb. Meppel 5.11.1848
ovl.Meppel 12.12.1848.
4.Grietje van Linde van Gunst, geb. Meppel 24.3.1850
ovl. Steenwijk 1.1.1919 (akte)
Zij tr. 1.5.1895 Jan Drenth, geb. Smilde 13.5.1850, ovl. 1941, veldwachter te
Staphorst en Steenwijk, wedr. v. Trientien Bal en Jantje Babee, (zn.v.
Bartheld Drenth en Grietje Jans Kiers; getr. Smilde 17.1.1845)
5.Willem van Gunst, geb. Meppel 27.10.1852
ovl. Meppel 6.8.1896

5.5. HARMANNUS SPANJAARD VAN GUNST
geb.Steenwijk 27.3.1819
(zn.v.Roelof van Gunst en Geesje Spanjaard)
koopman,winkelier,tabakskerver NH
"Spanjaard was burgemeester van Oldemarkt(1796)"
ovl.Steenwijk 14.3.1886

tr(1)Steenwijk 3.5.1846
JACOBJE VEURMAN, geb.St.wold 1822, ovl.Steenwijk 19.5.1864, (dr.v.Hendrik Veurman,lb.en Grietje
van Essen)
tr(2)Steenwijk 12.3.1875
ALEXANDRIA GEERTRUIDA SCHURINK, geb.Steenwijk 6.2.1835, ovl. wsch. Utrecht 1896, (dr.v.
Joris van Riel Schurink en Antje Pieterson)

Kinderen uit 1e huwelijk:
1.Geesje, geb. Steenwijk 25.2.1847
w.Gv.(1895),ovl.'s-Gravenhage 3.10.1923
2.Roelof, geb. Steenwijk 9.3.1849 zie 6.8
3.Hendrik, geb. Steenwijk 11.6.1852 zie 6.9
4.Herman, geb. Steenwijk 2.6.1855
ovl.Steenwijk 24.10.1856
5.Gezina Harmanna, geb. Steenwijk 27.8.1857
w.Gv.(1895)
6.Herman, geb. Steenwijk 17.5.1864
ovl.Steenwijk 18.5.1864(19u)
Kinderen uit 2e huwelijk:
7.Roliena Antiena, geb. Steenwijk 20.5.1877
ovl.Amsterdam 1.9.1953

6.1. GERRIT VAN GUNST
geb.Oldemarkt 12.5.1847
(zn.v.Harmen van Gunst en Saakjen van der Voort)
bakker te Oldemarkt, wethouder van Oldemarkt
ovl.Oldemarkt 3.4.1919

(Gerrit van Gunst) (Lammechien Brink)

tr.Oldemarkt 28.10.1875
LAMMECHIEN BRINK,geb.Meppel 15.8.1848,ovl.Oldemarkt 27.7.1933, (dr.v. Johannes Brink
en Hendrikje Leenders)
(huis van bakker Gerrit van Gunst)

Kinderen:
1.Harman Johan, geb. Oldemarkt 3.11.1876 zie 7.1
2.Johannes Theodorus, geb. Oldemarkt 8.10.1878
horlogemaker,ongehuwd,ovl.Oldemarkt 12.2.1904.
3.levenloos(zn) Oldemarkt 23.2.1881
4.Saakje, geb. Oldemarkt 4.6.1882
ovl.Heerenveen 25.1.1961
5.Hendrik, geb. Oldemarkt 16.6.1884 zie 7.2

6.2. JACOB VAN GUNST
geb.Oldemarkt 12.3.1851
(zn.v.Harmen van Gunst en Saakjen van der Voort)
veehouder,w.Paaslo(1887)
ovl.Oldemarkt 3.8.1923

(Jacob van Gunst)

tr(1)Oldemarkt 7.6.1877
AALTJE VEURMAN,geb.Oldemarkt 30.4.1855,ovl.ald.26.6.1893,(dr.v.Berend Veurman
en Aafjen Krol)
tr(2)Oldemarkt 19.8.1904
IEMKJE VAN DE BOER,geb.Oldemarkt 27.12.1863,ovl.ald.8.4.1941, (dr.v. Pier van de
Boer en Sjoukje Groenewoud)

(boerderij te Paaslo, van Jacob van Gunst, later van Garm Willem van Gunst)

Kinderen uit 1e huwelijk:
1.Jantje, geb. Oldemarkt 6.10.1878
ovl.Bussum 9.3.1940
tr.Oldemarkt 29.10.1904 Jacob Hendrik Hoitingh,geb.Oldemarkt 5.8.1872, hoofdonderwijzer,ovl.Bussum
31.7.1937,(zn.v.Eelke Hoitingh en Neeltje van der Linde)
2.Berend, geb. Oldemarkt 7.3.1880 zie 7.3
3.Harmen Willem, geb. Oldemarkt 25.3.1882 zie 7.4
4.Hendrik, geb. Oldemarkt 18.8.1885
ovl.Oldemarkt 8.2.1887
5.levenloos(zn) Oldemarkt 15.10.1887
6.Hendrik, geb. Oldemarkt 17.4.1893 zie 7.5

(Jantje, 1878-1940) (Berend, 1880-1946)

(Harmen Willem, 1882-1956)" (Hendrik, 1893-1966)

6.3. FREDERIK VAN GUNST
geb.Steenwijk 2.6.1880
(zn.v.Geert van Gunst en Antje Veldhuizen)
touwslagersknecht
ovl.Enschede 7.12.1962

tr.
MARGJE WEIDE

Kinderen:(4 drs:Jantje,Antje,Greta,Geertje?)"
1.Antje, geb. 1906
Zij tr. ca. 1925 Antoon Hendrik Lunshof, geb. 9.9.1906, ovl. Enschede
24.3.1985, (zn.v. Hendrik Lunshof en Klazina Mazenier)
2.(dr.),tr.m. A.Arendzen
3.(dr.),tr.m. Ant.Faber
4.(dr.),tr.m.G.Winters


6.4. EVERT VAN GUNST
geb.Steenwijk 7.5.1882
(zn.v.Geert van Gunst en Antje Veldhuizen)
schoenmakersknecht
ovl.Enschede 11.11.1972

tr(1)
GEERTJE WEIDE, ovl.v.1950
tr(2)
ANNIGJE PEN,geb.1775/6,ovl.Enschede 23.6.1950

Kinderen:
1.Gerard, geb. 1905/6 zie 7.6
2.Jaantje,
tr.W.Logtmeijer
3.Bertus,
tr.Annie Kramer. (Zij ondertekent alleen bij ovl.Evert v.Gunst,in 1972)
4.Freek
Is in het vreemdelingenlegioen gegaan, naar Indochina en verhuisd naar Marseille.
Heeft 2 dochters, geb. in Z-Frankrijk.
5.doodgeboren kind v.Evert, 1913


6.5. TIEDE (Tinus) VAN GUNST
geb.Steenwijk 25.12.1885
(zn.v.Geert van Gunst en Antje Veldhuizen)
schoenmakersknecht;in 1905 verh.n.Enschede,opperbouwer
ovl.Enschede(Zhs)1929
(stond bekend als drinker)

tr.Enschede 17.7.1919
JOHANNA GEZINA HEUTINK,geb.Lonneker 1883/4,ovl.Enschede 3.2.1958, wed.
v. Karel Marinus de Ruig, (dr.v. Hendrik Heutink en Janna Elshof)

Kinderen:(3 of 4 kinderen)
1.G.(zn.), geb. 1919/20,
ovl.Enschede 13.2.1987(67j)"
tr.W.Rooze

6.6. JAN VAN GUNST
geb.Steenwijk 31.10.1889
(zn.v.Geert van Gunst en Antje Veldhuizen)
ovl.Enschede 25.10.1966

tr.Enschede 25.6.1914
ELTJE TEN HOVE, geb.1891/2, ovl.Enschede 8.6.1962, (dr.v. Derk Jan ten Hove en Aaaltje Kok)

Kinderen:
1.Gerard, geb. Enschede 15.5.1915
w.Enschede,Noordermaatrondweg 642 (1991)
2.Dirk Jan, geb. Enschede 1916/7 zie 7.7
3.Alie, geb. 1921?
tr.m.Hesselink

6.7. FREDERIK VAN GUNST
geb.'s-Gravenhage 16.3.1886
(zn.v.Evert van Gunst en Hendrika Petronella Maria Verhoef)
onderwijzer,w.'s-Gravenhage(1919)
ovl.v.1962

tr.'s-Gravenhage 24.12.1908
ANNA BRUYNEN,geb.Gv.1886/7,ovl.Gv.29.5.1962,(dr.v.Pieter Bruynen, fondsbode en Christina Anna de Reede)
Kinderen:
1.E.(zn.) zie 7.8
2.C.A.(zn.) zie 7.9

6.8. ROELOF VAN GUNST
geb.Steenwijk 9.3.1849
(zn.v.Harmannus Spanjaard van Gunst en Jantje Veurman)
handelaar,koopman NH
w.Steenwijk, Woldstraat(1897); gezin op 3.3.1900 naar ’s-Gravenhage vertrokken
ovl.'s-Gravenhage 15.12.1929

"Roelof van Gunst behoort evenals zijn broer tot de beter gesitueerden van Steenwijk. In het register
op Directe Belastingen Steenwijk 1897 staat hij vermeld in de 7e klasse(hoogste klasse is 10) met een inkomen tussen 1701 en 2100 glds en een aanslag van f.36,10."

tr.26.7.1889
ANNA CATHARINA GEERTRUIDA DIJKMAN,geb.Amsterdam 4.11.1856, ovl. s-Gravenhage 14.9.1928
Kinderen:
1.levenloos(dr) Steenwijk 29.5.1890
2.Gerrit Herman, geb. Steenwijk 14.6.1891 zie 7.10
(Bij Kon.besluit 1.2.1895 wordt toegestaan,dat hij de naam Dijkmans van Gunst zal voeren) 3.levenloos(dr) Steenwijk 16.10.1893
4.Jacoba Mara Catharina Jacomina,,geb. Steenwijk 3.5.1895

6.9. HENDRIK VAN GUNST
geb.Steenwijk 11.6.1852
(zn.v.Harmannus Spanjaard van Gunst en Jantje Veurman)
koopman, w.Steenwijk,Woldstraat(1897)
ovl.Steenwijk 3.5.1897

"Hendrik van Gunst behoort evenals zijn broer tot de beter gesitueerden van Steenwijk. In het
register op Directe Belastingen Steenwijk 1897 staat hij vermeld in de 9e klasse(hoogste klasse
is 10) met en inkomen tussen 2501 en 3000 glds en een aanslag van f.52,25."

tr.Vriezenveen 6.9.1895
JOHANNA JULIA HARMSEN,geb.Vriezenveen 10.11.1856, ovl.Almelo(Zhs.)16.2.1944,
(dr.v. Derk Gerhardus Harmsen, geb. Vriezenveen 21.7.1816, linnenhandelaar, oprichter
fa. Harmsen & Co. te St. Petersburg, Rusland, ovl. Vriezenveen 10.11.1893 en Derkdina Winter,
geb. Vriezenveen 26.7.1824, ovl. Vriezenveen 1.5.1884; getr. Vriezenveen 13.9.1843)
“Johanna Jullia Harmsen sympathiseerde in haar latere levensjaren met de Nationaal
Socialistische Beweging en bekostigde uit dien hoofde in haar woonplaats een
verenigingsgebouw” (Bron: Gens Nostra 1997, p. 447)

Geen kinderen.

7.1. HERMAN JOHAN VAN GUNST
geb.Oldemarkt 3.11.1876
(zn.v.Gerrit van Gunst en Lammechien Brink)
ontvanger van redemptiemiddelen,muziekleraar te Oldemarkt
ovl.Meppel(Zhs.)4.2.1950

tr.17.5.1923
AALTJE FREDERIKA MULDER,geb.Zwolle 12.7.1886,ovl.ald.28.2.1952,(dr.v.Jan Mulder en
Maria Asselina Mensink)

Kind:
1.Giena Maria, geb. Oldemarkt 8.3.1924
tr.Leeuwarden 28.10.1955 Geert Jan Pebesma,geb.Wommels 23.8.1928

7.2. HENDRIK VAN GUNST
geb.Oldemarkt 16.6.1884
(zn.v.Gerrit van Gunst en Lammechien Brink)
schoolhoofd,w.Harmelen(1933)

tr.Sassenheim 18.3.1909
JOHANNA DRIESJE VAN DER VLIET,geb.Sassenheim 30.5.1886,ovl.Hoofddorp 2.3.1975.

Kinderen:
1.Lammechien Wilhelmina, geb. Lonneker 2.7.1909
tr.Zuid-Scharwoude 6.10.1948 Haje(Arie)Beets,geb.Zuid-Scharwoude 17.9.1896, tuinder te
Zuid-Scharwoude,ovl.ald.23.1.1975.
Kind:1.Hendrik Beets,geb.Zuid-Scharwoude 30.9.1946.
tr.Hippolytushoef 20.12.1974 Lia Cloots,geb.Hippolytushoef 19.6.1952.
2.Hubert Gerrit, geb. Lonneker 28.12.1910 zie 8.1 3.Gerrit geb. Lonneker 29.4.1912 zie 8.2
4.Wilhelmina, geb. Lonneker 25.7.1913
tr.Alkmaar 21.2.1946 Jacob Mooy,geb.Callantsoog 21.3.1914,typograaf.
Kinderen:
1.Frits Mooy,geb.Alkmaar 3.3.1948,tr.Asd.6.8.1969 Lydia Blom,geb.Asd.2.6.1948.
2.Marijke Mooy,geb.Alkmaar 1.2.1950.
5.Johanna, geb. Harmelen 14.2.1916
ovl.29.6.1918.
6.Egbertus Hendrikus, geb. ? 23.8.1917
ovl.11.4.1919.
7.Johan, geb. Harmelen 12.1.1921 zie 8.3
8.Saakje Johanna, geb. Harmelen 5.7.1923
tr.Oldemarkt 5.2.1948 Anne Koning,geb.Paaslo 30.11.1918,vertegenwoordiger/ stoffeerder. Kinderen:
1.Anneke Koning,geb.Oldemarkt 14.8.1948,tr.Old.22.6.1972 Johan Kors, geb.30.9.1945,PTT-besteller. 2.Johan Koning,geb.Oldemarkt 13.9.1953,tr.Steenwijk 24.8.1978 Roelofje Jacoba Smit,geb.Steenwijk 5.11.1953.

7.3. BEREND VAN GUNST
geb.Oldemarkt 7.3.1880
(zn.v.Jacob van Gunst en Aaltje Veurman)
ovl.Paaslo(Oldemarkt) 20.12.1946

(Berend, 1880-1946)

tr. Oldemarkt 6.5.1916
JOHANNA WILLEMINA GEERTS,geb. Diever 16.2.1893,ovl.11.2.1971, (dr.v. n.n. en Geertje Geerts).

(boerderij van Berend van Gunst)

Kinderen:
1.Aaltje, geb. ? 4.10.1916
ovl.18.1.1977.
tr.25.11.1937 Willem Jonkers,geb.26.9.1911,ovl.4.10.1981.
Kinderen:
1.Adriaan Berend Jonkers,geb.23.2.1940
2.Johanna Willemina Jonkers,geb.15.4.1943
3.Berend Willem Jonkers,geb.18.4.1948
2.Geertje, geb. ? 30.3.1918
ovl.Heerenveen 19.7.1990.
tr.18.5.1941 Jan Fledderus,geb.25.2.1912,ovl.2.5.1977
Kinderen:
1.Johanna Willemina Fledderus,geb.22.5.1942
2.Alardus Fledderus,geb.13.12.1944,ovl.29.5.1945
3.Alardus Fledderus,geb.10.3.1946
4.Tijsje Berendina Fledderus,geb.15.11.1951
3.Jacob, geb. ? 28.12.1920 zie 8.4
4.Jantje Johanna, geb. ? 5.1.1925
tr.11.5.1946 Dirk Brouwer,geb.22.2.1922
Kinderen:
1.Jelle Brouwer,geb.8.2.1947
2.Berend Lambert Brouwer,geb.5.2.1953
3.Lambert Brouwer,geb.24.6.1958

7.4. HARMEN WILLEM VAN GUNST
geb.Oldemarkt 25.3.1882
(zn.v.Jacob van Gunst en Aaltje Veurman)
ovl.Paaslo(Oldemarkt)20.2.1956

(Harmen Willem van Gunst)

tr.Meppel 3.6.1920
GEESJE SCHIPHORST,geb.Oosterboer(Meppel)11.12.1891,ovl.1973, (dr.v.Willem Schiphorst,
geb.Meppel 4.5.1848, ovl. Meppel 11.7.1925 en Geesje van Gyssel, geb. De Wijk 1854; getr.
Meppel 1.10.1887)

Kinderen:
1.Jacob, geb. ? 22.8.1921 zie 8.5
2.Willem, geb. ? 6.5.1924 zie 8.6
3.Harman Willem, geb. ? 12.4.1927
ovl. Oldemarkt 20.11.1927

7.5. HENDRIK VAN GUNST
geb.Oldemarkt 17.4.1893
(zn.v.Jacob van Gunst en Aaltje Veurman)
w.Oldemarkt,"Dalhoeve".
ovl.Oldemarkt 30.5.1966

(Hendrik van Gunst) "(boerderij ""Dalhoeve"" van Hendrik van Gunst)"

tr.Oldemarkt 8.5.1924
JOHANNA KOOPSTRA,geb.Blankenham 9.6.1891,ovl.Heerenveen 5.10.1966

Kinderen:
1.Jacob, geb. Oldemarkt 28.6.1927 zie 8.7
2.Zwaantje, geb. Oldemarkt 10.10.1928
tr.Oldemarkt 31.5.1951 Lambert Kooy,geb.Ossenzijl 28.8.1922
Kinderen:
1.Hendrik Geert Kooy,geb.Oldemarkt 26.9.1954,tr.8.6.1979 Hendrikje Klok,geb.Coevorden 26.3.1954. 2.Hiltje Johanna Kooy,geb.Oldemarkt 28.2.1960,tr.7.11.1986 Siben Baar, geb.Uithuizermeeden 14.3.1960. 3.Aaltje, geb. Oldemarkt 4.6.1932
tr.Oldemarkt 8.5.1958 Jan Kolthof,geb.23.2.1931, ovl. Oldemarkt 24.9.2002.
Kinderen:
1.Johanna Metje Kolthof,geb.Heerenveen 1.7.1959
2.Hendrik Jan Kolthof,geb.Heerenveen 17.9.1963"

7.6. GERARD VAN GUNST
geb.1905/6
(zn.v. Evert van Gunst en Geertje Weide)
ovl. Enschede 3.7.1979

tr.
MARIA VINKE

Kinderen:
1.Geert, geb. 29.6.19.. zie 8.8
2.Jan, geb. Enschede 14.9.1927 zie 8.9
3.Jannie, geb. 28.3.19..
Zij tr. Boelie Deen
4.Gerrit, geb. 1.8.1939 zie 8.10
5.Evert, geb. 12.5.1934 zie 8.11
6.Henk, geb. 19.3.1943

Foto's:
http://marcelvangunst.blogspot.nl/2012/11/van-gunst-van-den-bosch-deen-enschede.html

7.7. DIRK JAN VAN GUNST
geb.Enschede 1916/7

tr.

Kind:
1.Jan, geb. 1940 zie 8.12

7.8. E. VAN GUNST, Ir.
(zn.v.Frederik van Gunst en Anna Brynen)

tr.
JOHANNA NIEUWENBURG,ovl.Gv.17.11.1970

Kinderen:
1.Marian,
2.Erica,

7.9. C.A. VAN GUNST, Scheik.Ir.
(zn.v.Frederik van Gunst en Anna Brynen)
w.Gv.,Marconistraat 92 (1948)

tr.'s-Gravenhage 30.7.1948
GEERTRUIDA J.KUIPER

Kinderen:
1.Annelies,
2.Freddie,
3.Heleen,

7.10. GERRIT(HERMAN)DIJKMANS VAN GUNST, Mr.
geb.Steenwijk 14.6.1891
(zn.v.Roelof van Gunst en Anna Catharina Geertruida Dijkman)
voorzitter v.h.Ned.Verkeersinstituut,Dir-Gen.v.h.Verkeer,
Ridder i.d.Order v.d.Ned.Leeuw.
ovl.'s-Gravenhage 6.2.1959

tr.
ANNETJE VAN MAARSEVEEN,geb.1893/4,ovl.Gv.17.6.1981

Kind:
1.Roelof Dijkmans van Gunst,geb. s-Gravenhage 9.12.1920
tr.A.C. Deijkers.
2.Henk Dijkmans van Gunst,
tr.W.A.C.van der Heijden.
3.Hil Dijkmans van Gunst
tr(1).H.Schurer, geb. 1922, ovl. Bilthoven 3.3.1977
tr(2).H.P.Groenewegen
4.J.(Hans) Dijkmans van Gunst
tr.Ch.L.Otto
Kind: 1.Erika Monique, geb. Palembang 9.4.1957

8.1. HUBERT GERRIT VAN GUNST
geb.Lonneker 28.12.1910, ovl. 3.12 1994
(zn.v.Hendrik van Gunst en Johanna Driesje van der Vliet)
stoffeerder K.L.M.
w.Hoofddorp(1986)

tr.Katwijk a.Zee 26.5.1948
ANNA ELISABETH DIJKDRENT,geb.Hellevoetsluis 6.11.1915

Kinderen:
1.Hendrik Hubert geb. Katwijk a.Zee 13.4.1951 zie 9.1
2.Marjanne Elisabeth, geb. Hoofddorp 26.12.1953
tr.Hoofddorp 27.2.1973 Arie v.d.Maarl,geb.Hoofddorp 4.11.1948
Kinderen:
1.Anna Christina v.d.Maarl,geb.Hoofddorp 18.1.1974
2.Willem Hubert v.d.Maarl,geb.Hoofddorp 25.4.1977
3.Willem v.d.Maarl,geb.Hoofddorp 4.11.1978

8.2. GERRIT VAN GUNST
geb.Lonneker 29.4.1912
(zn.v.Hendrik van Gunst en Johanna Driesje van der Vliet)
leraar
w.Leusden(1986)

tr.Bodegraven 5.8.1942
ALIDA HOOGENDOORN,geb.Bodegraven 11.11.1915

Geen kinderen.

8.3. JOHAN VAN GUNST
geb.Harmelen 12.1.1921
(zn.v.Hendrik van Gunst en Johanna Driesje van der Vliet)
bakker
w.Duitsland(Ned.en Duitse nationaliteit)
ovl/begr.Neunkirchen(Oberwestenwald,omg.Koblenz)21.8.1984

tr.Dusseldorf(?)8.7.1943
ELFRIEDE CHRISTINE KRüMMEL,geb.22.10.1921

Kinderen:
1.Johanna geb. ? 14.2.1946
tr.21.3.1964 Fritz Misch,geb.10.7.1942
Kinderen:
1.Michael Misch,geb.16.5.1967
2.Marco Misch,geb.17.2.1971
2.Bernhard, geb. ? 9.6.1947 zie 9.2
3.Johannes, geb. ? 20.2.1956 zie 9.3
4.Elke, geb. ? 27.5.1958
tr.10.5.1976 Uwe Cieplik,geb.19.12.1949
Kinderen:
1.Sonja Cieplik,geb.16.4.1981"
2.Christian Cieplik,geb.14.8.1982"
3.Andre Cieplik,geb.18.12.1983"

8.4. JACOB VAN GUNST
geb.28.12.1920
(zn.v.Berend van Gunst en Johanna Willemina Geerts)
ovl.Oldemarkt 25.8.1983

tr.19.12.1942
ANTJE DE JONG,geb.11.6.1924

Kinderen:
1.Berend Jacob, geb. ? 8.7.1943 zie 9.4
2.Geert, geb. ? 10.3.1945 zie 9.5
3.Jacob, geb. ? 31.12.1949 zie 9.6
4.Tjitske Antje, geb. ? 27.9.1952
tr.2.5.1973 Hendrik Pit,geb.30.11.1947
Kinderen:
1.Anita Pit,geb.4.5.1974
2.Jan Pit,geb.1.1.1978
5.Johanna Willemina, geb. ? 24.6.1955
tr.26.11.1979 Cornelis Karel Deelen,geb.25.8.1952
Kinderen:
1.Marinus Deelen,geb.18.5.1980
2.Sander Deelen,geb.8.5.1982

8.5. JACOB VAN GUNST
geb.22.8.1921
(zn.v.Harmen Willem van Gunst en Geesje Schiphorst)

tr(1)Kuinre 12.9.1949
TRYNTJE FETTJE VAN DIJK,ovl.Steenwijk 14.7.1976
tr(2)
C.C.HOVING,geb.1.6.1924

Kinderen:
1.Sietsche Geesje, geb. Wolvega 8.1.1953
2.Geesje Jannie, geb. Heerenveen 18.5.1957
sedert 2.1.1984 samen met Paulus Maria Kroes,geb.Cuijk 18.10.1953
Kinderen:
1.Sander Kroes,geb.31.1.1984
2.Laura Kroes,geb.31.7.1987

8.6. WILLEM VAN GUNST
geb.6.5.1924
(zn.v.Harmen Willem van Gunst en Geesje Schiphorst)

tr.Nyeveen 29.4.1948
HENDRIKA H.TEN BERGE,geb.4.10.1922

Kinderen:
1.Gé, geb. Nyeveen 29.11.1949
ovl.Nyeveen 26.12.1949
2.Herman Willem Tiemen, geb. Nyeveen 19.2.1952
ovl.Meppel (zhs) 26.2.1952, 7 dgn.
3.Herman Tiemen, geb. Nyeveen 10.8.1954 zie 9.7

8.7. JACOB VAN GUNST
geb.Oldemarkt 28.6.1927
(zn.v.Hendrik van Gunst en Johanna Koopstra)
ovl.Meppel(Zhs.)12.2.1990

tr.Havelte 14.6.1963
ANTJE PEL,geb.Oudehaske 7.3.1934

Kinderen:
1.Hendrik Jacob Wieger, geb. Oldemarkt 8.4.1964
2.Wieger Hindrik Johannes, geb. Heerenveen 27.4.1973

8.8. GEERT VAN GUNST
geb. 29.6.1926 - overleden op ?.12.2007
(zn.v. Gerard van Gunst en Maria Vinke)

tr.
MINIE VAN DEN BOSCH, geb. 1.4.1928 , overleden op 19.5. 2007

Kinderen:
1.Harry
Hij tr. 2x ; uit 2e huwelijk 1 zoon: Bas
2.Hans.
Hij tr. José Fokkema; uit huwelijk 2 kinderen, o.a. Wouter
3.Marieke,
Zij tr. Bert Hemme; uit huwelijk 2 kinderen:
- Maaike • Hyves
- Gerben • Hyves

8.9. JAN VAN GUNST
geb.Enschede 14.9.1927
(zn.v. Gerard van Gunst en Maria Vinke)
ovl. Enschede 17.5.2002

tr.
ELBERTJE HOEVEN, geb. Harderwijk 31.12.1931

Kinderen:
1.Gerard, geb. Enschede 13.8.1953 zie 9.8
2.Francisca Johanna, geb. Enschede 26.3.1957 • Facebook-account
Zij tr. Ronald Bonzet Kinderen:
1. Marijke Bonzet, geb. Enschede, 17.12.1983 • Facebook-account
2. ....

8.10. GERRIT VAN GUNST
geb.1.8.1932
(zn.v. Gerard van Gunst en Maria Vinke)

tr.
J.J.A. SCHUTTE, geb. 7.3.1939

Kinderen:
1.Maria Wilhelmina, geb. Enschede 17.2.1958
2.Conny, geb. Enschede 12.5.1963
3.Marion, geb. Enschede 16.2.1965

8.11 EVERT VAN GUNST
(zn.v. Gerard van Gunst en Maria Vinke)
geb. 12.5.1934 • Evert overleed op 8 juni 2017 in Verzorgingshuis De Posten in Enschede. In dit verzorgingstehuis verbleef Evert sinds februari 2013. Hij werd er erg liefdevol verzorgd. Evert leed aan de ziekte van Alzheimer. Overlijdensadvertentie van Evert in de Tubantia.

 Foto Han Bouwmeester, Eric van Gunst en Evert van Gunst.


tr. 24.9.1960
BETJE HENDRIKA LASONDER (Betsie), geb. 14.4.1937
Dochter van Pieter Cornelis Willem Lasonder en Fenna Johanna Gezina Holtkamp (Annie) https://www.wiewaswie.nl/handlers/UserContentHandler.ashx?id=4647559&f=1a6ae966-14d5-48f4-8422-ead6de58aecb

Foto van Fenna Johanna Gezina Holtkamp en Pieter Cornelis Willem Lasonder:
http://marcelvangunst.blogspot.nl/2016/12/mijn-grootouders-fenna-johanna-gezina.html

Kinderen:
1.Marcel, geb. 13.9.1961
Beroep: Desktop publisher
2.Han, geb. 2.11.1965
Hij trouwde op 23.4.1999 Miranda Wissink, geb. 26.5.196.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen: 1.Lennart en 2.Lidwien
3.Eric, geb. 21.7.1969 • Eric overleed op 12 december 2015 in Enschede en niet op 13 december 2015. Laatstgenoemde datum kom je abusievelijk nog wel eens tegen op het internet.
https://nl.linkedin.com/in/eric-van-gunst-0964b45

8.12. JAN VAN GUNST
geb.1940
(zn.v.Dirk Jan van Gunst en ?)

tr.

Kind:
1.Ron, geb. ca.1962
w.Utrecht, Boliviadreef 110

9.1. HENDRIK HUBERT VAN GUNST
geb.Katwijk aan Zee 13.4.1951
(zn.v.Hubert Gerrit van Gunst en Anna Elisabeth Dijkdrent)
vliegtuigmotor-monteur K.L.M.

tr.Rotterdam 28.10.1982
FRANCINA ANTONIA CORNELIA VAN BOKKUM, geb.Rotterdam 31.10.1948

Kind:
1.Hubert Jan, geb. Hoofddorp 9.8.1984
2.Andries Leendert Bernardus, geb. Hoofddorp 14.10.1986

9.2. BERNHARD VAN GUNST
geb.9.6.1947
(zn.v.Johan van Gunst en Elfriede Christina Krümmel)
bakker 3

tr.1.7.1970
MONIKA GERS,geb.2.10.1949

Kinderen:
1.Andre, geb. ? 26.6.1973
ovl.27.6.1973
2.Nicole, geb. ? 8.10.1974

9.3. JOHANNES VAN GUNST
geb.20.2.1956
(zn.v.Johan van Gunst en Elfriede Christina Krümmel)

tr.29.3.1980
HEIDIROSE PROOST,geb.13.6.1959

Kind:
1.Thomas, geb. ? 5.6.1984

9.4. BEREND JACOB VAN GUNST
geb.8.7.1943
(zn.v.Jacob van Gunst en Antje de Jong)

tr.28.12.1967
HENNY OTTEN,geb.17.7.1947

Kinderen:
1.Femmigje Antje(Vera) geb. ? 14.4.1969
2.Jacob, geb. ? 17.2.1972
3.Berend Gerrit, geb. ? 15.9.1979

9.5. GEERT VAN GUNST
geb.10.3.1945
(zn.v.Jacob van Gunst en Antje de Jong)

tr.21.12.1972
JANNA GOUTJE KOOYMAN,geb.17.3.1946

Kinderen:
1.Sandra, geb. ? 6.2.1974
2.Astrid, geb. ? 18.11.1975

9.6. JACOB VAN GUNST
geb.31.12.1949 of 1948
(zn.v.Jacob van Gunst en Antje de Jong)

tr.23.12.1971
MAARTJE SNIJDER,geb.26.9.1946

Kinderen:
1.Marja, geb. Oldemarkt 6.4.1975
2.Loes, geb. Oldemarkt 24.9.1976

9.7. HERMAN TIEMEN VAN GUNST
geb.Nyeveen 10.8.1954
(zn.v.Willem van Gunst en Hendrika H.ten Berge)

tr.19.12.1980
ROELINA DOORNBOS,geb.Nyeveen 26.10.1959

Kinderen:
1.Ryanne geb. Nyeveen 15.5.1985
2.Ron geb. Nyeveen 22.4.1987

9.8. GERARD VAN GUNST
geb. Enschede 13.8.1953
(zn.v. Jan van Gunst en Elbertje Hoeven)
ovl. Voorburg 15.1.2003 (t.g.v. motorongeluk)

tr.
JOLANDE HEKKERS, geb. Deventer 22.9.1955

Kinderen:
1.Laurens Jacob, geb. Utrecht 2.6.1983 • Facebook-account
2.Wouter Jan, geb. Utrecht 22.10.1986 • Facebook-account
3.Martine Eva, geb. Utrecht 9.9.1990 • Facebook-account

----------------------------------------------------------------------------

Bijlage 1.

Akte dd.1 en 2 april 1796
betreffende het kiezen door de burgerij van Steenwijk
"van een nieuwe municipaliteit en wijkmeesters,"
w.o. Harm van Gunst (zie 3.2.).

Bijlage 2.

Transportakte dd. 5.1.1829
zie Jan van Gunst(4.2.).

---
NB
Hier en daar een kleine aanpassing/toevoeging door mij.

- - -

LINKS:
http://www.gameo.org/encyclopedia/encyclopedia/contents/geuns_van_family

---

Ook interessant: http://www.dueselder.de/html/body_geschichte_der_van_geuns.html

- - -

Het schijnt dat vooral ook Israëliten uit Oost-Friesland zich in de Nederlanden hebben gevestigd. Immers treffen wy onder hen, behalven Van Emden, ook de geslachtsnamen Van Geuns, Van Leer en Van Norden aan. Geuns is de nederlandsche form van den naam van het oostfriesche stedeke Gödens of Neustadt-Gödens, welke naam door d’ Oost-Friesen zelven ook als Gööns of Geuns uitgesproken wordt. Hier behoort de geslachtsnaam Van Goens (oe = ö = eu) ook genoemd worden, die even eens aan dit oostfriesche stadje ontleend is. De bekende Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch Indië, Ryklof Van Goens was dan ook een Oost-Fries, even als zijn ambtsvoorganger Gustaaf Willem Van Imhoff, en, zoo als Arends zeit: »entweder im Gödenschen oder zu Leer geboren.”30 En dat het juist eene doopsgezinde en eene israëlitische maagschap is, die beiden den geslachtsnaam Van Geuns dragen, is ook niet zonder beteekenis. Het stadje Geuns toch was oudtijds eene byzondere stede, waar lieden van allerlei godsdienst en kerk mochten wonen en vryelik hunne geloofsplechtigheden verrichten. Iets wat in andere oostfriesche plaatsen (’t en zy dan Emden) niet, of althans niet in die mate geoorloofd was.

bron: http://www.gutenberg.org/files/36077/36077-h/36077-h.htm#pb231

- - -

Voor wijzingingen c.q. toevoegingen: CONTACT

6 opmerkingen:

uli b zei

...das ist ja interessant, mas. ich bin mit meiner ahnenforschung nicht sehr weit gekommen

...gruß uli

PS... fahre gleich nach beltrum zum meeting

Max zei

Puuh!

Anoniem zei

Hoi Marcel,

Leuk om te zien dat je de genealogie ook op inet hebt gezet. Als ik het goed zie ben je dus een oom van mij (Evert is de broer van mijn opa, zou jij het neefje van mijn vader zijn, en dus een oom van mij). Hoe is het?

Groetjes Laurens van Gunst (laurens@vangunst.net)

mvgunst zei

Hallo Marcel,

Als ik het goed heb begrepen, dan zijn wij mogelijk verre familie van elkaar. Ik vind het ontzettend gaaf dat je zoveel onderzoek heb verricht.

Ik was zelf toevallig aan het zoeken op drenlias.nl en zag toen opvallend veel keer de naam "van Gunst" opduiken bij Steenwijk. Daar kwam ik echter ineens een link richting Enschede op het spoor. De plaats waar mijn opa en oma woonden en waar nog steeds enkele ooms en tantes wonen. Na een google opdracht kwam ik vervolgens op jouw site uit en stond dus dit uitgewerkte verhaal.

Mijn opa heette dus Geert van Gunst en hij was getrouwd met Wilhelmina Rooze. Beiden leven niet meer.

Ik was zelf nog jong toen mijn opa overleed. Mijn opa en oma hebben 5 kinderen gekregen. Wilma, Annie, Joke, Tiede en Hans (mijn vader).

Mocht je geinteresseerd zijn om de stamboom verder uit te breiden met de hedendaagse nakomelingen (mijn ooms, tantes, neven en nichten) dan wil ik je graag verder helpen.

Groeten,
Martin van Gunst
(martin.van.gunst@gmail.com)

Anoniem zei

Hallo Marcel
Leuke weblog met mooie gegevens over de van Gunsten
Mijn namm is Dijkmans van Gunst mijn grootvader heeft de naam Dijkmans van zijn moeder er bij gekocht. Mijn vader heette Roelof Dijkmans van Gunst hij is vorig jaar overleden,wij zijn dus afstammelingen van de oer van Gunst Roelof uit Steen wijk Leuk te weten
groeten van Anneke Dijkmans van Gunst

Boudewijn zei

Op het internet bevinden zich intessante analyses van de naam Gunst die deze situeert ten oosten van Frankfurt. De "Gunsten" blijken door de reformatie en contra-reformatie massaal te zijn gevlucht naar Noorden (Friesland, Hamburg, etc...), Oosten (Praag)en wellicht het Westen (Elzas, W.-Vl in Belgie) Voornaamste concurrente steden waar men nog sporen vindt van Gunst: Fritzlar en Gudenberg resp. rooms en protestante Gunsten die een vooraanstaande lokale rol hebben gespeeld. De Gunst info zou teruggaan tot begin 12de eeuw.
Met vriendelijke groet